Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1

 • PC Dokter Amsterdam valt onder de eenmanszaak PC Dokter. 
  Hierna te noemen alleen PC Dokter Amsterdam.


1.2 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met PC Dokter Amsterdam betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3 

 • Naast deze algemene voor waarden kan PC Dokter Amsterdam aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

1.4 

 • Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door PC Dokter Amsterdam niet geaccepteerd.

1.5 

 • Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te alle tijden telefonisch aan te vragen bij PC Dokter Amsterdam of te downloaden op de site www.pcdokter.nl

1.6 

 • PC Dokter Amsterdam houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.


Artikel 2 Offertes

2.1 

 • Alle offertes opgesteld door PC Dokter Amsterdam zijn vrijblijvend, niet-bindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2 

 • Prijsvermeldingen op de PC Dokter Amsterdam internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte. 


Artikel 3 Overeenkomsten

3.1

 • Overeenkomsten met PC Dokter Amsterdam komen pas dan tot stand wanneer PC Dokter Amsterdam een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. PC Dokter Amsterdam heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht. 

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1

 • Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de PC Dokter Amsterdam internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 

 • De artikelen van PC Dokter Amsterdam worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van PC Dokter Amsterdam.

5.2 

 • De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

5.3 

 • Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door PC Dokter Amsterdam geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is PC Dokter Amsterdam gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van EUR 250,00.

5.4 

 • Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 

 • Niet tijdige betaling geeft PC Dokter Amsterdam het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer·  recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

5.6 

 • PC Dokter Amsterdam is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door PC Dokter Amsterdamte verrichten prestaties.

5.7 

 • Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van PC Dokter Amsterdam verrekening van facturen toe te passen.

5.8 

 • Door PC Dokter Amsterdam in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

5.9 

 • Cheques, wissels en vreemde valuta worden niet geaccepteerd als betaalmiddel.


Artikel 6 - Herroepingrecht

Bij levering van producten:

6.1 
 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit geldt alleen voor producten die gekocht zijn via de webshop. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan PC Dokter Amsterdam bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan PC Dokter Amsterdam retourneren, conform de door PC Dokter Amsterdam verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:


6.3

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.4

 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door PC Dokter Amsterdam bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

7.1

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2

 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,terugbetalen / crediteren op een door de consument duidelijk aangegeven rekeningnummer


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1

 • PC Dokter Amsterdam kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien PC Dokter Amsterdam dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
        a. Die door PC Dokter Amsterdam tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
        b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
        c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
        d. Die snel kunnen bederven of verouderen;
        e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PC Dokter Amsterdam geen invloed heeft;
         f. Voor losse kranten en tijdschriften;
        g. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


 

8.3

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. Betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 Verzending en aflevering

9.1 

 • De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging PC Dokter Amsterdam.

9.2 

 • PC Dokter Amsterdam is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1

 • PC Dokter Amsterdam behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door PC Dokter Amsterdam aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, evenals eventuele vorderingen voor door PC Dokter Amsterdam ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen PC Dokter Amsterdam van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen PC Dokter Amsterdam en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.


Artikel 11 Leveringstermijnen

11.1 

 • Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen.
 • PC Dokter Amsterdam is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

11.2 

 • Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van PC Dokter Amsterdam of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.


Artikel 12 Reclames

12.1 

 • Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan PC Dokter Amsterdam.
  Na het verstrijken van deze termijn wordt PC Dokter Amsterdam geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat PC Dokter Amsterdam er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.


12.2  

 • Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

12.3 

 • Indien een reclame door PC Dokter Amsterdam gegrond wordt bevonden, kan PC Dokter Amsterdam overgaan tot het volgende:
  a: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
  b: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan PC Dokter   Amsterdam worden afgegeven.
  c: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder     gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

12.4 

 • De afnemer dient in alle gevallen PC Dokter Amsterdam drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

12.5 

 • Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.

12.6

 • PC Dokter geeft geen geld retour, voor goederen die gekocht zijn in de fysieke winkel. Wel kan er een tegoedbon uitgeschreven worden. De hoogte van de tegoedbon is afhankelijk van de staat van de geretourneerde goederen, die wordt bepaald door PC Dokter Amsterdam.


Artikel 13 Garantie

13.1 

 • PC Dokter Amsterdam verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry -in" garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier.Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

13.2 

 • Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde 'formulier voor retourzendingen" en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het "formulier voor retourzendingen".

13.3 

 • De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door PC Dokter Amsterdam op te geven adres.

13.4 

 • De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
  a: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
  b: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het PC Dokter Amsterdam garantiezegel en/of serienummer.
  c: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens PC Dokter Amsterdam zijn verricht.
  d: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  e: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  f : indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  g: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door PC Dokter Amsterdam echter geen defect geconstateerd kan worden.
  h: Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.

13.5 

 • Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven


Artikel 14 Handelsmerk

14.1

 • De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door PC Dokter Amsterdam afgeleverde zaken zijn aangebracht,mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 

 • De aansprakelijkheid van PC Dokter Amsterdam blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

15.2 

 • Voor enige directe of indirecte schade waarvoor PC Dokter Amsterdam in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal PC Dokter Amsterdam niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van PC Dokter Amsterdam.

15.3 

 • De afnemer vrijwaart PC Dokter Amsterdam te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.


Artikel 16 Overige bepalingen

16.1

 • In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.


Deze voorwaarden gaan in per 1 Januari 2013, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

 

Deze website gebruikt cookies, PC Dokter slaat geen persoonlijke gegevens op.